Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
aHealthylife.nl houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan uitsluitend de particuliere markt.

Artikel 2. Definities
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met aHealthylife in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen aHealthylife en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Order: iedere opdracht van Afnemer aan aHealthylife.

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van aHealthylife aan Afnemer, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

Overmacht: elke van de wil van aHealthylife onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van aHealthylife kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door aHealthylife of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van aHealthylife en Afnemer.

De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door aHealthylife uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten
Een aanbieding of (prijs)opgave bindt aHealthylife niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-knop.

Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover aHealthylife een Order schriftelijk aanvaardt of door aHealthylife uitvoering aan een Order wordt gegeven.

Alle opgaven door aHealthylife van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. aHealthylife kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

aHealthylife behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door aHealthylife zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen
Tenzij anders overeengekomen levert aHealthylife geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen maximaal 30 dagen uit. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

Een door aHealthylife opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor aHealthylife geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van aHealthylife, op de door die toeleveranciers aan aHealthylife verstrekte gegevens.

Indien aHealthylife voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van aHealthylife.

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient aHealthylife derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.

Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeenkomst geen prijs meer te stellen blijft hij verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

Wanneer de afnemer bekend is met een langere levertijd van een product, zal de gehele bestelling in de wacht worden gezet tot het moment dat het betreffende product weer op voorraad komt. Indien afnemer wenst dat de overige producten eerder worden geleverd, zal afnemer hiervoor een nieuwe losse bestelling plaatsen. Wanneer dat niet het geval is en de bestelling als geheel wordt geplaatst, kan deze op verzoek alleen worden opgedeeld in twee zendingen als het minimum bestelbedrag bij aHealthylife is gehaald en de gemaakte verzendkosten worden vergoed indien de verzendkostenvrije drempel van de beide bestellingen niet wordt gehaald.

aHealthylife heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt aHealthylife de wijze van verzending.

Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Wij hebben geen mogelijkheid om gebruik te maken van het afhaalnetwerk van PostNL en dragen dan ook geen risico voor het zoekraken van pakketten bij afhaalpunten.

Artikel 8. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand
Afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aHealthylife te informeren over het retourneren van het product. aHealthylife zal dan aan Afnemer de ontvangen (koop)som binnen 30 dagen terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:

Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending. Wanneer een artikel door toedoen van de klant niet meer als nieuw verkocht kan worden, behoudt aHealthylife zich het recht voor om deze waardevermindering in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag.

De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer; Indien Producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van aHealthylife.

Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.

Bij omruiling van een artikel is aHealthylife genoodzaakt opnieuw verzendkosten in rekening te brengen. Deze bedragen € 4,95. Zodra dat bedrag bij aHealthylife op de rekening is bijgeschreven wordt de bestelling verzonden. Uiteraard wordt ook hier naar een leveringstermijn van 1 werkdag gestreefd.

Artikel 9. Verzuim/ontbinding
Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is aHealthylife gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswegen zijn ontbonden, tenzij aHealthylife Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is aHealthylife gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

aHealthylife behoudt zich het recht voor om een Overeenkomst met de Afnemer te ontbinden onder de volgende omstandigheden:

  • In geval van ernstige tekortkoming door de Afnemer aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, en na schriftelijke kennisgeving van deze tekortkoming door aHealthylife aan de Afnemer, waarin een redelijke termijn wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen en de Afnemer deze tekortkoming binnen deze termijn niet heeft hersteld.
  • Bij een wijziging in de bedrijfsvoering van aHealthylife, zoals het staken van de verkoop van een bepaald product of dienst.
  • Indien aHealthylife een product dat aan de Afnemer is geleverd reeds meerdere malen heeft vervangen en de Afnemer niet woonachtig is in Nederland.

In geval van een dergelijke ontbinding, zal aHealthylife de Afnemer onverwijld schriftelijk informeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Het volledige aankoopbedrag zal worden teruggestort aan de Afnemer binnen een termijn van 14 werkdagen na de datum van ontbinding.

Indien aHealthylife tot ontbinding overgaat, is zij gerechtigd om alle geleverde producten terug te vorderen. De Afnemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de teruggave van de geleverde producten.

Artikel 10. Garanties
Indien aHealthylife Producten aan Afnemer aflevert, die aHealthylife van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruikmaakt van derden, is aHealthylife nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop aHealthylife ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de voorwaarden, doch uiterlijk 4 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die door aHealthylife na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, worden niet door aHealthylife in behandeling genomen.

Supplies die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

aHealthylife staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en/of de in het aanbod vermelde specificaties en/of aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de (op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst) bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

aHealthylife spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content, waar naar wordt verwezen en waarin aHealthylife als portal fungeert, volledig en juist is. Daarentegen kan aHealthylife niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van aHealthylife garantie verlenen of kan aHealthylife – naar haar keuze – de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en tenuitvoerleggen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Alle Producten blijven eigendom van aHealthylife, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan aHealthylife verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Indien en zolang aHealthylife eigenaar van de Producten is, zal Afnemer aHealthylife onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer aHealthylife op aHealthylife eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.

Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van aHealthylife. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 12. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van aHealthylife, uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.

Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor aHealthylife geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft aHealthylife het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.

Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden aHealthylife op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Kortingen in de vorm van couponcodes dienen voor de koop te worden vermeld. Na de koop vervalt het recht om de korting te claimen. Indien wegens nalatigheid de code onvermeld is gebleven, is aHealthylife geen restitutie verschuldigd.

Artikel 13. Betaling
Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, afrekenen via de diensten van PAY.nl of overboeking naar ABN AMRO te Soest.
Alle aan aHealthylife in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens aHealthylife op te schorten.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
aHealthylife is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

aHealthylife is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (bij gebruik van) de Producten mocht lijden.

Artikel 15. Overmacht
Indien aHealthylife door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

In geval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als aHealthylife als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

aHealthylife zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 16. Verplichtingen van Afnemer
Afnemer zal aan aHealthylife alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van aHealthylife benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

Artikel 17. Annuleringskosten
Na ontvangst van betaling aan aHealthylife is het niet mogelijk een order te annuleren anders dan gebruik te maken van de retourprocedure van aHealthylife.

Artikel 18. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Privacy
aHealthylife.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. aHealthylife.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

aHealthylife.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te kunnen leveren:

Als u een bestelling plaatst bij aHealthylife.nl hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij aHealthylife.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar [email protected].
Als u bij aHealthylife.nl een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw aHealthylife.nl-account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

aHealthylife.nl verkoopt uw gegevens niet
aHealthylife.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij aHealthylife.nl
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw aHealthylife.nl-account raadpleegt, wordt gebruikgemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om [het gebruik van onze webwinkel te faciliteren / het inloggen op onze website te vergemakkelijken / uw instellingen en voorkeuren te onthouden]. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt [en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren]. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacypolicy van aHealthylife.nl, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacypolicy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.